پژوهش «آشنایی با سبد مصرف رسانه‌ای جدید برخط در نیجریه (با تمرکز بر شمال نیجریه)» در اسفند 1401 در قالب مجموعه راهبردهای پژوهشی رسانه ای و کاربردی، توسط پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صدا و سیما تهیه و منتشر شد.

نگاهی به شاخص های اجتماعی و فرهنگی در نیجریه، سبد مصرف رسانه در نیجریه، جایگاه رسانه های پرمخاطب برخط در نیجریه، چشم انداز سبد مصرفی رسانه اي در نيجريه، وضعیت سبد مصرف رسانه ای در نیجریه از دیدگاه اندیشکده های جهانی به همراه پیشنهادها  از جمله ارکان اصلی این پژوهش است.

همچنین در این پژوهش ، دیدگاه تعدادی از صاحنظران رسانه ای در حوزه هوسایی زبان در خصوص سپهر رسانه ای نیجریه، جایگاه رسانه های برخط در نیجریه، سبد مصرف رسانه ای، ذائقه رسانه ای مخاطبان در نیجریه و کشورهای فعال در حوزه رسانه ای این کشور از طریق «مصاحبه» اخذ شده است.

پژوهش «آشنایی با سبد مصرف رسانه‌ای جدید برخط در نیجریه (با تمرکز بر شمال نیجریه)» به اهتمام واحد پژوهش های کاربردی و با نظارت علمی دکتر محمدرضا حاتمی نگاشته شده است.

اسفند ۱۸, ۱۴۰۱ ۰۹:۱۴ Asia/Tehran